സൗജന്യ മലയാളം ബൈബിള്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്!

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് മലയാളം ബൈബിള്‍ വിന്‍ഡോസ്‌ ഡെസ്ക്ടോപ്പില്, ‍ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍, iOS ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍/ഐപാഡ് , Mac OS ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിള്‍ മാക്ബുക്ക്‌ (MacBook), ഐമാക് (iMac) ഇവയില്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ ആയി വായിക്കാം.

ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ലിങ്കുകള്‍

  1. മലയാളം ബൈബിള്‍ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍
  2. മലയാളം ബൈബിള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്
  3. Mac OS മലയാളം ബൈബിൾ ആപ്ലിക്കേഷന്
  4. iOS മലയാളം ബൈബിൾ ആപ്ലിക്കേഷന്

മറ്റു ഡൌണ്‍ലോഡ് ലിങ്കുകള്‍

  1. മലയാളം ബൈബിള്‍ (Revised Version ULB 2016) ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്
  2. (Parallel English Bible)

  3. മലയാളം ബൈബിള്‍ (Sathyavedapusthakam 1910) ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്
  4. (Parallel English Bible and Audio Synchronization)

  5. iOS മലയാളം ബൈബിൾ ആപ്ലിക്കേഷന്
  6. (Parallel English Bible and Audio Synchronization)

ഈ ആപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.